Dr. Karsten Friedrich|Klaus Ruppel |Dr. Corina Leimert


Rechtsanwalt und Notar a.D.

Gesellschafter bis zum 31.12.2017


Rechtsanwalt in Frankfurt am Main 1975 – 2017
Notar in Frankfurt am Main 1990 – 2017